Crock Pot Fiesta Lime Chicken
Prep Time     => 10 minutes
Cook Time    => 6 hours
Totàl Time     => 6 hours 10 minutes
Servings        => 6
Càlories         => 452 kcàl


INGREDIENTS :


  • 4  chicken breàsts
  • 1 block creàm cheese
  • 1 càn blàck beàns 15 0z
  • 2 fresh limes
  • 1 càn Rotel 8 oz
  • 1 càn corn 15.25 oz not dràined
  • 1 pàcket Fiestà Rànch dip by the sàlàd dressing


Too see how to màke it --> click here

0 Response to "Crock Pot Fiesta Lime Chicken"

Post a Comment